RSS

આડાને આધારે જ સીધું ટકે છે

26 Dec

આ જગતમાં જે કાંઈ  સીધું છે તે આડાને  આધારે જ ટકેલું છે। કપાળમાં આડા  અને ઉભા બંને તારની જરૂર છે। અવળા સવળા નો સમન્વય જરૂરી છે। બુરાઈ છે તો ભલાઈ ઓળખાય છે। ભલાઈનો માપદંડ જ બુરાઈ છે। જગત પહેલા અસત હતું અને પછી સત થયું। જેમ દરજી કપડા સીવતા અવળું કપડું તૈયાર કરે છે અને તે સીધું કરીને પહેરાય છે। કારણ સીધેસીધું કપડું સીવનાર દરજી હજી જન્મ્યો જ નથી તેમ જ જગત અવળું તૈયાર થયેલું છે, તેને સવળું કરીને ઉપયોગમાં લેવાનું છે। જગતની રચના જ એવી છે કે, બે સીધા સાથે એક આડાની જરૂર પડે જ છે। જેમ કે છાપરા ઉપરના નળિયા બે સીધા હોય તો ઉપર આડું નળિયું  મુકવાથી જ વરસાદ રોકાય, આડું નળિયું મુકવું જ પડે। જગતમાં જેટલી જરૂરીયાત સીધાની છે એટલી જ જરૂરીયાત આડાની પણ છે। આડા ના હોય તો જગતમાં લાવીને પણ ગોઠવવા જ પડે।

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: